تک قسمت


مدرس دوره

آموزش خیاطی فاطمه الهام نیا

فاطمه الهام نیا

مدرس & طراح


۷ نکته مغزی دوزی


نکات دوخت و دوز –نکات تمیز دوزی – مغزی دوزی

برای دوخت مغزی پارچه اریب می‌خواهم دربیاورم اینجا عرض است اینجا هم طول، گوشه را روی هم می-آورم این اریب میشود. از روی این اریب ۳۰ سانت بیشتر نیاز ندارم به اندازه دو برابر درز دوخت به اضافه یک سانت نوار مغزی هم که میخواهم. 1 سانت درز دوخت است دو برابر میشود 2 سانت به اضافه یک سانت مغزی 3 سانت به قطر سه سانت نوار مغزی را در میآورم. پایههایی که زیرش شیار دارند پایه مخصوص مغزی دوزی هستند. این پایه را نصب میکنم پارچه را دولا کردم و این مغزی را قرار دادم شیاری که می-بینید باید مغزی داخل آن بیافتد و بعد چرخ کنید. دقیقا از بغل پای مغزی چرخ می‌شود. نوار قیطان آماده شده را این قسمت را که می‌خواهم نواردوزی ‌شود را در نظر می‌گیرم پارچه را از رو قرار می‌دهم این لبه را با لبه پارچه مماس هم قرار میدهم و تنها کاری که باید انجام دهیم این است که حواسمان باشد که نوار قیطون دقیقا داخل شیار بیافتد. پارچه چون اریب هست خیلی راحت در دست میچرخد و فرم میگیرد. تا کجا میدوزیم؟ اینجا چرت پارچه بود تا دو میل مانده به اینجا میدوزیم. بعد از این پایه چرخ را کمی میبرم بالا چرت را نگاه میکنم این را میکشم به طرف چرت یعنی دقیقاً روی چرت قرار بگیرد. آخر کارمان به این صورت در میآید که خیلی باعث استحکام کار میشود. وقتی به این روش بدوزید در آخر کار لبهها بیرون نمیزند و پیدا نیست.روش تمیز دوزی مغزی
پنل روبرویی را چون قرار بود دولا بگیرم روی آن قرار میدهم و مجدد با همین پایه همین مسیر را میدوزم. فقط مجدد حواس‌تان باشد من زیر دستم لمس میکنم که نوار مغزی دقیقاً داخل شیار بیافتد. این درزها را سبک میکنم که راحتتر برگردنر چرتها که سرجایشان هستند به این صورت کار در میآید.آموزش خیاطی – آموزش ترفندهای خیاطی


دوره های خیاطی