مدرس دوره

آموزش خیاطی فاطمه الهام نیا

فاطمه الهام نیا

مدرس & طراح


یقه مردانه با پایه جدا ایستایی به مراتب بهتری نسبت به یقه مردانه با پایه سرخود دارد مطابق با الگویی که براتون گذاشتم اگر یقه را روی اریب انداخت و قسمت پشت و سرشانه یقه را زیر اتو کمی میشه کاری کرد میشه این کمبود را جبران کرد و یقه مردانه با ایست خوبی داشت.

دوره های خیاطی