مدرس دوره

آموزش خیاطی فاطمه الهام نیا

فاطمه الهام نیا

مدرس & طراح


تقریبا تمام مدلهای اوریگامی مراحلی مشابه این مدال دارن بستگی به نوع و در مدل های مختلف اوریگامی مقدار اوازمانها متفاوت هست .

دوره های خیاطی