تک قسمت


مدرس دوره

آموزش خیاطی فاطمه الهام نیا

فاطمه الهام نیا

مدرس & طراح


خرد دادن تاج آستین


آستین –تاج آستین

با تشکر از خانم الهامنیا استاد بزرگوار در خدمتتون هستم با آموزش دوخت آستین با ایستایی فوقالعاده زیبا. برای دوخت تاج آستین ابتدا شما یک نوار از اریب ۴۵ درجه پارچه بردارید به طول ۲۰ سانت تا 25 سانتی-متر با پهنای ۵ سانتی متر سعی کنید بیشتر نشود. وسط را مشخص کنید تاج آستین هم مشخص کنید وسط را بگذارید روی وسط. چون از اریب است قشنگ روی تاج آستین میخواباند این را میخوابانیم این جا که رسیدیم این که سر جای خودش هست دو سانت از اینجا شل میاندازم ببینید تاج آستین تا دو سانت شل انداختم طرف دیگر هم به همین شکل به اندازه یک و نیم تا دو سانت شل میاندازم. به این ترتیب شما خردهای منظم و یکدست در تاج آستین دارید. چون نواری که در آوردیم از اریب ۴۵ درجه است دقیقاً مثل یک کش برای شما عمل میکند این را بکشید آستین زیری را به هیچ عنوان نکشید و چرخ کنید تا جایی که در قسمت تاج آستین این دو تا تمام شوند. به این شکل در میآید. آموزش خیاطی

دوره های خیاطی