فاطمه الهام نیا

این بخش یک نگاه اجمالی به وضعیت کنونی هنرجویان مدرس و دنبال کنندگان وی در سایت اختصاص دارد

17

دوره آموزشی

24

درس رایگان

1,700

تعداد هنرجویان فعال

55,000

تعداد دنبال کنندگان و اعضادرسهای رایگان

حجاری سطوح پایه

حجاری سطوح پایه

فیلم آموزش خیاطی

آستین کاپ برجسته

آستین کاپ برجسته

فیلم آموزش خیاطی

مدلسازی لباس آندیا

مدلسازی لباس آندیا

فیلم آموزش خیاطی

حجمدهی حلالی برشی

حجمدهی حلالی برشی

فیلم آموزش خیاطی

آستین لاله کلوش

آستین لاله کلوش

فیلم آموزش خیاطی

هفت نکته مغزی دوزی

هفت نکته مغزی دوزی

فیلم آموزش خیاطی

دامن کلوش کانادایی

دامن کلوش کانادایی

فیلم آموزش خیاطی

آستین چین دراپه

آستین چین دراپه

فیلم آموزش خیاطی

کت بالا توردار

کت بالا توردار

فیلم آموزش خیاطی

شنل لبنانی

شنل لبنانی

فیلم آموزش خیاطی

شنل برش رگلان

شنل برش رگلان

فیلم آموزش خیاطی

یقه کاپدار با آستین رگلان

یقه کاپدار با آستین رگلان

فیلم آموزش خیاطی

برش فیانگو

برش فیانگو

فیلم آموزش خیاطی

دامن عقابی

دامن عقابی

فیلم آموزش خیاطی

شومیز

شومیز

فیلم آموزش خیاطی

ژورنالخوانی

ژورنالخوانی

فیلم آموزش خیاطی

شنل پائیزی

شنل پائیزی

فیلم آموزش خیاطی

پلیسه

پلیسه

فیلم آموزش خیاطی

فوم دوزی

فوم دوزی

فیلم آموزش خیاطی

مکعبی شینگو

مکعبی شینگو

فیلم آموزش خیاطی

حلزونی شینگو

حلزونی شینگو

فیلم آموزش خیاطی

دامن جابوتیان

دامن جابوتیان

فیلم آموزش خیاطی

یقه گرد حلزونی

یقه گرد حلزونی

فیلم آموزش خیاطی

لباس پرنسسی دخترانه

لباس پرنسسی دخترانه

فیلم آموزش خیاطی

کت آستردار

کت آستردار

فیلم آموزش خیاطی

جیب تک فیلتاب

جیب تک فیلتاب

فیلم آموزش خیاطی

دامن دراپینگ

دامن دراپینگ

فیلم آموزش خیاطی

کت دویقه

کت دویقه

فیلم آموزش خیاطی

روش های بستن شال

روش های بستن شال

فیلم آموزش خیاطی

مانتو یقه باز

مانتو یقه باز

فیلم آموزش خیاطی

پر کردن ماسوره

پر کردن ماسوره

فیلم آموزش خیاطی

دسته و تیغه قیچی

دسته و تیغه قیچی

فیلم آموزش خیاطی

آستین کوهانی

آستین کوهانی

فیلم آموزش خیاطی

پرچین و اسکارلتسایت

پرچین و اسکارلتسایت

فیلم آموزش خیاطی