فاطمه الهام نیا

این بخش یک نگاه اجمالی به وضعیت کنونی هنرجویان مدرس و دنبال کنندگان وی در سایت اختصاص دارد

17

دوره آموزشی

18

درس رایگان

1,364

تعداد هنرجویان فعال

50,000

تعداد دنبال کنندگان و اعضادرسهای رایگان

شومیز

شومیز

فیلم آموزش خیاطی

ژورنالخوانی

ژورنالخوانی

فیلم آموزش خیاطی

شنل پائیزی

شنل پائیزی

فیلم آموزش خیاطی

پلیسه

پلیسه

فیلم آموزش خیاطی

فوم دوزی

فوم دوزی

فیلم آموزش خیاطی

مکعبی شینگو

مکعبی شینگو

فیلم آموزش خیاطی

حلزونی شینگو

حلزونی شینگو

فیلم آموزش خیاطی

دامن جابوتیان

دامن جابوتیان

فیلم آموزش خیاطی

یقه گرد حلزونی

یقه گرد حلزونی

فیلم آموزش خیاطی

لباس پرنسسی دخترانه

لباس پرنسسی دخترانه

فیلم آموزش خیاطی

کت آستردار

کت آستردار

فیلم آموزش خیاطی

جیب تک فیلتاب

جیب تک فیلتاب

فیلم آموزش خیاطی

دامن دراپینگ

دامن دراپینگ

فیلم آموزش خیاطی

کت دویقه

کت دویقه

فیلم آموزش خیاطی

روش های بستن شال

روش های بستن شال

فیلم آموزش خیاطی

مانتو یقه باز

مانتو یقه باز

فیلم آموزش خیاطی

پر کردن ماسوره

پر کردن ماسوره

فیلم آموزش خیاطی

دسته و تیغه قیچی

دسته و تیغه قیچی

فیلم آموزش خیاطی

آستین کوهانی

آستین کوهانی

فیلم آموزش خیاطی

پرچین و اسکارلتسایت

پرچین و اسکارلتسایت

فیلم آموزش خیاطی

آموزش خیاطی رایگان الهام نیا – آموزش مجازی خیاطی الهام نیا

فاطمه الهام نیا

این بخش یک نگاه اجمالی به وضعیت کنونی هنرجویان مدرس و دنبال کنندگان وی در سایت اختصاص دارد

17

دوره آموزشی

18

درس رایگان

1,364

تعداد هنرجویان فعال

50,000

تعداد دنبال کنندگان و اعضادرسهای رایگان

شومیز

شومیز

فیلم آموزش خیاطی

ژورنالخوانی

ژورنالخوانی

فیلم آموزش خیاطی

شنل پائیزی

شنل پائیزی

فیلم آموزش خیاطی

پلیسه

پلیسه

فیلم آموزش خیاطی

فوم دوزی

فوم دوزی

فیلم آموزش خیاطی

مکعبی شینگو

مکعبی شینگو

فیلم آموزش خیاطی

حلزونی شینگو

حلزونی شینگو

فیلم آموزش خیاطی

دامن جابوتیان

دامن جابوتیان

فیلم آموزش خیاطی

یقه گرد حلزونی

یقه گرد حلزونی

فیلم آموزش خیاطی

لباس پرنسسی دخترانه

لباس پرنسسی دخترانه

فیلم آموزش خیاطی

کت آستردار

کت آستردار

فیلم آموزش خیاطی

جیب تک فیلتاب

جیب تک فیلتاب

فیلم آموزش خیاطی

دامن دراپینگ

دامن دراپینگ

فیلم آموزش خیاطی

کت دویقه

کت دویقه

فیلم آموزش خیاطی

روش های بستن شال

روش های بستن شال

فیلم آموزش خیاطی

مانتو یقه باز

مانتو یقه باز

فیلم آموزش خیاطی

پر کردن ماسوره

پر کردن ماسوره

فیلم آموزش خیاطی

دسته و تیغه قیچی

دسته و تیغه قیچی

فیلم آموزش خیاطی

آستین کوهانی

آستین کوهانی

فیلم آموزش خیاطی

پرچین و اسکارلتسایت

پرچین و اسکارلتسایت

فیلم آموزش خیاطی