درسهای رایگان

حجاری سطوح پایه

حجاری سطوح پایه

مدرس : فاطمه الهام نیا

آستین کاپ برجسته

آستین کاپ برجسته

مدرس : فاطمه الهام نیا

مدلسازی لباس آندیا

مدلسازی لباس آندیا

مدرس : فاطمه الهام نیا

حجمدهی حلالی برشی

حجمدهی حلالی برشی

مدرس : فاطمه الهام نیا

آستین لاله کلوش

آستین لاله کلوش

مدرس : فاطمه الهام نیا

هفت نکته مغزی دوزی

هفت نکته مغزی دوزی

مدرس : فاطمه الهام نیا

دامن کلوش کانادایی

دامن کلوش کانادایی

مدرس : فاطمه الهام نیا

آستین چین دراپه

آستین چین دراپه

مدرس : فاطمه الهام نیا

کت بالا توردار

کت بالا توردار

مدرس : فاطمه الهام نیا

شنل لبنانی

شنل لبنانی

مدرس : فاطمه الهام نیا

شنل برش رگلان

شنل برش رگلان

مدرس : فاطمه الهام نیا

یقه کاپدار با آستین رگلان

یقه کاپدار با آستین رگلان

مدرس : فاطمه الهام نیا

برش فیانگو

برش فیانگو

مدرس : فاطمه الهام نیا

خورد دادن تاج آستین

خورد دادن تاج آستین

مدرس : خانم رجبی

دامن عقابی

دامن عقابی

مدرس : فاطمه الهام نیا

شومیز

شومیز

مدرس : فاطمه الهام نیا

ژورنالخوانی

ژورنالخوانی

مدرس : فاطمه الهام نیا

شنل پائیزی

شنل پائیزی

مدرس : فاطمه الهام نیا

پلیسه

پلیسه

مدرس : فاطمه الهام نیا

فوم دوزی

فوم دوزی

مدرس : فاطمه الهام نیا

مکعبی شینگو

مکعبی شینگو

مدرس : فاطمه الهام نیا

حلزونی شینگو

حلزونی شینگو

مدرس : فاطمه الهام نیا

دامن جابوتیان

دامن جابوتیان

مدرس : فاطمه الهام نیا

یقه گرد حلزونی

یقه گرد حلزونی

مدرس : فاطمه الهام نیا

لباس پرنسسی دخترانه

لباس پرنسسی دخترانه

مدرس : فاطمه الهام نیا

کت آستردار

کت آستردار

مدرس : فاطمه الهام نیا

جیب تک فیلتاب

جیب تک فیلتاب

مدرس : فاطمه الهام نیا

دامن دراپینگ

دامن دراپینگ

مدرس : فاطمه الهام نیا

کت دویقه

کت دویقه

مدرس : فاطمه الهام نیا

روش های بستن شال

روش های بستن شال

مدرس : فاطمه الهام نیا

مانتو یقه باز

مانتو یقه باز

مدرس : فاطمه الهام نیا

پر کردن ماسوره

پر کردن ماسوره

مدرس : فاطمه الهام نیا

دسته و تیغه قیچی

دسته و تیغه قیچی

مدرس : فاطمه الهام نیا

آستین کوهانی

آستین کوهانی

مدرس : فاطمه الهام نیا

پرچین و اسکارلتسایت

پرچین و اسکارلتسایت

مدرس : فاطمه الهام نیا