درسهای رایگان

شومیز

شومیز

مدرس : فاطمه الهام نیا

ژورنالخوانی

ژورنالخوانی

مدرس : فاطمه الهام نیا

شنل پائیزی

شنل پائیزی

مدرس : فاطمه الهام نیا

پلیسه

پلیسه

مدرس : فاطمه الهام نیا

فوم دوزی

فوم دوزی

مدرس : فاطمه الهام نیا

مکعبی شینگو

مکعبی شینگو

مدرس : فاطمه الهام نیا

حلزونی شینگو

حلزونی شینگو

مدرس : فاطمه الهام نیا

دامن جابوتیان

دامن جابوتیان

مدرس : فاطمه الهام نیا

یقه گرد حلزونی

یقه گرد حلزونی

مدرس : فاطمه الهام نیا

لباس پرنسسی دخترانه

لباس پرنسسی دخترانه

مدرس : فاطمه الهام نیا

کت آستردار

کت آستردار

مدرس : فاطمه الهام نیا

جیب تک فیلتاب

جیب تک فیلتاب

مدرس : فاطمه الهام نیا

دامن دراپینگ

دامن دراپینگ

مدرس : فاطمه الهام نیا

کت دویقه

کت دویقه

مدرس : فاطمه الهام نیا

روش های بستن شال

روش های بستن شال

مدرس : فاطمه الهام نیا

مانتو یقه باز

مانتو یقه باز

مدرس : فاطمه الهام نیا

پر کردن ماسوره

پر کردن ماسوره

مدرس : فاطمه الهام نیا

دسته و تیغه قیچی

دسته و تیغه قیچی

مدرس : فاطمه الهام نیا

آستین کوهانی

آستین کوهانی

مدرس : فاطمه الهام نیا

پرچین و اسکارلتسایت

پرچین و اسکارلتسایت

مدرس : فاطمه الهام نیا

آموزش خیاطی رایگان – آموزش مجازی خیاطی رایگان | هنردوز

درسهای رایگان

شومیز

شومیز

مدرس : فاطمه الهام نیا

ژورنالخوانی

ژورنالخوانی

مدرس : فاطمه الهام نیا

شنل پائیزی

شنل پائیزی

مدرس : فاطمه الهام نیا

پلیسه

پلیسه

مدرس : فاطمه الهام نیا

فوم دوزی

فوم دوزی

مدرس : فاطمه الهام نیا

مکعبی شینگو

مکعبی شینگو

مدرس : فاطمه الهام نیا

حلزونی شینگو

حلزونی شینگو

مدرس : فاطمه الهام نیا

دامن جابوتیان

دامن جابوتیان

مدرس : فاطمه الهام نیا

یقه گرد حلزونی

یقه گرد حلزونی

مدرس : فاطمه الهام نیا

لباس پرنسسی دخترانه

لباس پرنسسی دخترانه

مدرس : فاطمه الهام نیا

کت آستردار

کت آستردار

مدرس : فاطمه الهام نیا

جیب تک فیلتاب

جیب تک فیلتاب

مدرس : فاطمه الهام نیا

دامن دراپینگ

دامن دراپینگ

مدرس : فاطمه الهام نیا

کت دویقه

کت دویقه

مدرس : فاطمه الهام نیا

روش های بستن شال

روش های بستن شال

مدرس : فاطمه الهام نیا

مانتو یقه باز

مانتو یقه باز

مدرس : فاطمه الهام نیا

پر کردن ماسوره

پر کردن ماسوره

مدرس : فاطمه الهام نیا

دسته و تیغه قیچی

دسته و تیغه قیچی

مدرس : فاطمه الهام نیا

آستین کوهانی

آستین کوهانی

مدرس : فاطمه الهام نیا

پرچین و اسکارلتسایت

پرچین و اسکارلتسایت

مدرس : فاطمه الهام نیا