تبدیل کردن الگوی پایه به پیراهن رگالی و بدون ساسون

در این مقاله تبدیل کردن الگوی پایه به پیراهن رگالی و بدون ساسون را یاد می‌گیرید و می‌توانید با استفاده از این الگوها لباس‌های زیبایی طراحی کنید

مراحل تبدیل الگوی پایه به پیراهن رگالی و بدن ساسون

پیراهن گشاد ۲۳ _ هنردوز

۱ تا ۲ سانتی‌متر از نقطه موازنه حلقه جلو را به بالا تعیین کنید.  از این نقطه خطی را به طرف نوک ساسون سرشانه رسم کنید، با گونیا از نوک ساسون سرشانه خطی موازی با کف حلقه آستین به طرف خط مرکزی جلو رسم کنید. از نوک ساسون سرشانه خطی مستقیم به طرف لبه پایین الگو رسم کنید. از نوک ساسون سرشانه پشت خطی به وسط ساسون حلقه آستین رسم کنید. از نقطه موازنه حلقه آستین پشت خطی افقی به طول ۱ تا ۲ سانتی‌متر به طرف داخل رسم کنید. از این نقطه خطی مستقیم به طرف لبه پایین الگو رسم کنید.

پیراهن گشاد ۲۴ _ هنردوز

پهنای ساسون سرشانه جلو را صفر تا یک سانتی‌متر اندازه بگیرید. بقیه ساسون را به ساسون حلقه آستین منتقل کنید. خط مستقیمی را که از نوک سینه به طرف لبه پایین الگو رسم کرده‌اید از طرف پایین قیچی کنید. بین خطوط را اوازمان طبیعی بدهید.

پیراهن گشاد ۲۵ _ هنردوز

ساسون سرشانه را ببندید و آن را به خط مرکزی جلو (۰ تا ۱ سانتی‌متر) و ساسون حلقه آستین جلو (۱ تا ۲ سانتی‌متر) منتقل کنید. نوک ساسون حلقه آستین را (۰ تا ۱ سانتی‌متر) جابجا کنید تا روی خط کف حلقه آستین قرار گیرد. حلقه آستین جدید را رسم کنید. حلقه آستین ۱ تا ۲ سانتی‌متر گشادتر شده است. به خط لبه پایین الگو اوازمان طبیعی بدهید‌. خط لبه پایین را از خط مرکزی تا درز پهلو رسم کنید.

پیراهن گشاد ۲۶ _ هنردوز

ساسون خط مرکزی جلو را ببندید با انتقال ساسون سرشانه به حلقه آستین و نوک ساسون حلقه یقه جلو گشادتر می‌شود. می‌توانید لبه پایین الگو را با چیدن خط عمودی که از نوک ساسون سرشانه رسم کرده‌اید اوازمان بدهید.

پیراهن گشاد ۲۷ _ هنردوز

ساسون سرشانه پشت را صفر تا یک سانتی‌متر باز کنید. ساسون حلقه آستین پشت را ۱ تا ۲ سانتی‌متر باز کنید. خط مستقیمی را که به لبه پایین الگو رسم کرده‌اید از طرف پایین بچینید. بین خطوط چیده شده اوازمان طبیعی بدهید.

جمع بندی 

در این مقاله مراحل تبدیل کردن الگوی پایه به پیراهن رگالی و بدون ساسون را برای هنرجویان عزیز ارائه داده‌ایم، فراموش نکنید پیش نیاز ایجاد لباس‌های زیبا داشتن مهارت تکنیکال الگوسازی است که در دوره آنلاین خیاطی از ابتدا تمام نکات الگوسازی توسط استاد فاطمه الهام‌نیا مدرس دانشگاه تدریس شده است.