آموزش طراحی و دوخت جلیقه یقه هفت

در این مقاله آموزش طراحی و دوخت جلیقه یقه هفت را یاد می‌گیرید و می‌توانید با حرکت طبق توضیحات داده شده جلیقه های زیبایی برای هماهنگ کردن با کت و شلوارتان بدوزید

رسم الگوی جلیقه یقه هفت

الگوی جلیقه _ هنردوز

ابتدا ساسون سرشانه را ببندید. از نقطه مرکز ساسون روی سینه ۱ الی ۲ سانتی‌متر به پایین علامت بزنید و قد ساسون را کوتاه کنید. از نقطه ۴۲ خط وسط ساسون زیر سینه را تا نوک ساسون قیچی کنید. (۰/۵ الی ۱/۵ سانتی‌متر). ساسون روی سینه را پس از بستن به ساسون حلقه آستین و بقیه ساسون ها را به ساسون زیر سینه منتقل کنید و حلقه آستین جلو را گشادتر کنید. خط ساسون سرشانه پشت را قیچی کنید و ساسون حلقه آستین پشت را ببندید و پهنای ساسون را به ساسون سرشانه منتقل کنید. از نقطه تقاطع خط سرشانه و حلقه آستین جلو و پشت به طور تقریبی ۱ الی ۲ سانتی‌متر روی خط سرشانه‌ها علامت بگذارید و از پهنای خط سرشانه جلو و پشت کم کنید. از نقطه تقاطع خط پهلو و کف حلقه آستین در جلو و پشت الگو ۳ تا ۶ سانتی‌متر به دلخواه روی خط پهلوها به طرف پایین علامت بگذارید و از همین دو نقطه روی خط پهلوی جلو و پشت یک دوم تا یک سوم گودی حلقه آستین (اندازه‌ای که خط کف حلقه آستین یا گودی آن روی خط پهلو به پایین علامت گذارده‌اید) به طرف بیرون خط پهلو یا به چپ و راست اندازه بگیرید و علامت بگذارید از این دو نقطه دو خط مستقیم به خط ( _ ) بالای خط کمر رسم کنید که خط پهلوی جدید جلو و پشت است. از دو نقطه‌ که در سرشانه جلو و پشت علامت گذاشته‌اید خط حلقه‌های آستین را طراحی کنید و آنها را رسم نمایید. (مطابق شکل).

از نقطه تقاطع خط سرشانه و گودی پشت یقه به دلخواه ۱ تا ۳ سانتی‌متر روی خط سرشانه اندازه بگیرید و علامت بگذارید و همچنین، از نقطه تقاطع خط مرکزی پشت و خط گودی پشت یقه( ۰/۵ الی ۱/۵ سانتی‌متر) روی خط مرکزی به طرف پایین علامت بزنید و گودی پشت یقه را رسم کنید. از نقطه تقاطع خط سرشانه ی جلو و حلقه یقه ۱ تا ۳ سانتی‌متر روی خط سرشانه اندازه بگیرید و علامت بزنید. از نقطه تقاطع خط مرکزی جلو و خط کف حلقه آستین یک سانتی‌متر بالا علامت بزنید و خط یقه جلیقه را که مدل هفت ناميده می‌شود طراحی کنید و سپس آن را رسم کنید، ابتدا از نقطه سرشانه خطی مستقیم به نقطه‌ای که بالاتر از خط کف حلقه آستین علامت گذاشته‌اید رسم کنید. سپس، حالت انحنای یقه را رسم نمایید.

وسط خط یقه هفت را تعیین کنید. از این نقطه خطی افقی به حلقه آستین رسم کنید و همچنین، از این نقطه ۰/۵ الی ۱ سانتی‌متر به طرف بالا علامت بزنید و این نقطه را با خطی مستقیم به حلقه آستین وصل کنید. فاصله بین دو خط را هاشور بزنید. معمولاً این اندازه از خط یقه حذف می‌شود و حالت مورب خط یقه که گشادی کمی ایجاد می‌کند گرفته شود و خط یقه مناسب‌تر روی بدن قرار بگیرد. از نقطه تقاطع خط کمر و خط مرکزی پشت و همچنین از نقطه تقاطع خط کمر و خط پهلو در جلو و پشت ۸ سانتی‌متر به طرف پایین اندازه بگیرید و با گونیا از خط مرکزی پشت خطی افقی به خط پهلو رسم کنید که قد یا بلندی جليقه است. قسمت‌های پایین الگو که با هاشور مشخص شده را از روی الگو جدا کنید روی خط پهلوی جلو و پشت ۰/۳ الی ۰/۵ سانتی‌متر به طرف بالا علامت بزنید و خط لبه پایین جلیقه را رسم کنید. این کار را به دلیل مورب بودن و انحنای خط پهلو انجام دهید. در غیر این صورت خط پهلو بلندتر و زاویه دارتر نشان می‌دهد.

از نقطه تقاطع خط کمر و دو ضلع ساسون ۰/۵ سانتی‌متر به طرف پایین اندازه بگیرید و علامت بزنید. همچنین، از خط کمر ۱۲ سانتی‌متر به طرف پایین اندازه بگیرید و خطی افقی تا خط ساسون رسم کنید. نقطه تقاطع خط افقی و خط مرکزی جلو ۶/۵ سانتی‌متر روی خط مرکزی جلو و ۶ سانتی‌متر روی خط افقی اندازه بگیرید و علامت بگذارید. برای رسم طرح جلوی جلیقه از خط درز پهلو به نقطه‌ای که روی دو ضلع ساسون علامت گذارده‌اید و به نقطه‌ای که روی خط افقی لبه پایین جلیقه به نقطه‌ای که روی خط مرکزی جلو علامت گذارده‌اید خطوط را طراحی و سپس آن را رسم کنید. برای روی همگرد جلوی جلیقه ۱/۵ الی ۲ سانتی‌متر از خط مرکزی به بیرون علامت بزنید و به عبارت دیگر به خط مرکزی جلو اضافه کنید و خط لبه جلو را رسم کنید. توجه داشته باشید که طرح یقه و جلوی جلیقه را تا خط لبه جلو ادامه دهید. (مطابق شکل).

اولین جاد دکمه را روی خط کف حلقه آستین ۲ تا ۳ میلی‌متر به طرف چپ خط مرکزی و بقیه طول جادکمه را به طرف راست علامت بگذارید. فاصله جا دکمه بعدی را ۵ سانتی‌متر روی خط مرکزی اندازه بگیرید. قبل از علامت گذاردن خط جاد دکمه، توصیه می‌شود دکمه را متناسب با نوع پارچه تهیه کنید. ۲ تا ۳ میلیمتر که در طرف چپ خط مرکزی علامت می‌گذارید به دلیل این است که: دو خط مرکزی طرف راست و چپ هنگام بستن دکمه‌ها بایستی روی همگرد قرار گیرد، در این حالت جا دکمه افقی است. دکمه باید در طرف چپ و در فاصله ۲ تا ۳ میلی‌متر قرار گیرد؛ در نتیجه خط مرکزی جلو جابجا نمی‌شود زمانیکه دکمه‌ها در جا دکمه قرار می‌گیرد.

نکات مهم دوخت جلیقه 

 اگر خط مرکزی طرف راست و چپ روی هم قرار نگیرد و جابجا شود گشادی جلو اضافه می‌گردد؛ در نتیجه حالت لباس نامتناسب می‌شود. نکته مهم دیگری که باید به آن توجه داشته باشید این است که: اگر ۱/۵ سانتی‌متر به خط مرکزی جلو اضافه کنید ۳ سانتی‌متر روی همگرد دارید و اگر ۲ سانتی‌متر به خط مرکزی اضافه کنید ۴ سانتی‌متر روی هم گرد دارید.