مدرس دوره

آموزش خیاطی فاطمه الهام نیا

فاطمه الهام نیا

مدرس & طراح


ادامه درس شامل دوخت و قلفتی کردن و کاپگذاری و دوخت بندینگ در ویدیو بعدی هست. در این درس یاد میگیرید چطور الگو دکلته را تغییر دهید تا بتوانید قسمت بالا را هم مدلسازی کنید و دامن کلوش را با کمی تغییرات برش بزنید و بدوزید تا هیچ موقع لوش نکنه. چون الگوی دکلته لقی گیری شده هست بنابراین نیازی نیست مجدد لقی اضافی برای آن درنظر بگیرید .

دوره های خیاطی